Obchodní podmínky

1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.janadockalova.com Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.1 PROVOZOVATEL Jana Dočkalová, Větrná 163, Vráto

1.2 KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE Adresa: Větrná 163, 370 01 Vráto,  E-mail: jana@janadockalova.cz, Telefon: +420 732340684 Bankovní spojení Equa bank a.s. – Číslo účtu: 1029808817/6100 

1.3 ZÁKAZNÍK Zákazník je spotřebitelem a používá zakoupenou službu či produkt ke své osobní potřebě nebo k podnikatelské činnosti.

1.4 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel (zákazník) na straně jedné a dodavatel zboží či poskytovatel služeb (podnikatel) na straně druhé.

1.5 UZAVŘENÍ SMLOUVY Zákazník po objednávce obdrží e-mailovou zprávu, která je nabídkou provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu. Zákazník přijme tuto nabídku zasláním příslušné peněžní částky na bankovní účet provozovatele. Smlouva je uzavřena momentem připsání částky na bankovní účet provozovatele. V případě osobního odběru produktů je smlouva uzavřena v momentě zaplacením ceny  dodavateli. Od tohoto momentu mezi provozovatelem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Uzavřená smlouva je provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.janadockalova.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

1.6 PRODUKTY PROVOZOVATELE  - Tělové svíce, Kurzy pro veřejnost s tématikou osobního rozvoje.

1.7 ZPŮSOB KOMUNIKACE PROVOZOVATELE SE ZÁKAZNÍKEM Provozovatel poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím e-mailové zprávy. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2) REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ

2.1 OBJEDNÁVKA

Objednávka produktu na internetovém rozhraní www.janadockalova.com  je závazná a vyžaduje zadání fakturačních údajů a e-mailové adresy. Úspěšná objednávka zákazníka je provozovatelem potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při objednávce. Tento potvrzující e-mail je zároveň nabídkou provozovatele na uzavření smlouvy a obsahuje platební údaje. Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje. Odpovědnost za případné škody plynoucí z uvedení nesprávných či nepravdivých údajů při registraci nebo objednávce nese zákazník.

2.2 ZABEZPEČENÍ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Osobní údaje zákazníka jsou spravovány a chráněny dle platných předpisů GDPR platných od 14.8. 2019, které jsou rozepsány na stránce v záložce GDPR.

3) CENA A ÚHRADA CENY PRODUKTŮ

3.1 VÝŠE CENY PRODUKTŮ Výše ceny produktů je určena nabídkou na www.janadockalova.com platným ke dni přijetí nabídky zákazníkem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) a uhrazením kupní ceny (bankovní poplatek apod.) si hradí kupující sám.

3.2 DEN A ZPŮSOB ÚHRADY Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku lze uhradit následovně: platba převodem – po dokončení objednávky jsou zákazníkovi zaslány platební instrukce  na jeho zadaný e-mail.  Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka na bankovní účet provozovatele. Zákazník je povinen dodržet předepsaný způsob identifikace platby. V případě jeho nedodržení, nebude možné platbu identifikovat.

3.3 POVINNOST ZÁKAZNÍKA UHRADIT OBJEDNANÝ PRODUKT v případě celodenních kurzů pro veřejnost

Provozovatel závazně garantuje zákazníkovi místo na kurzu až po plném uhrazení požadované zálohy. Po připsání úhrady na bankovní účet, je obratem zákazníkovi odesláno potvrzení o přijetí platby a potvrzení rezervace místa na kurzu není- li stanoveno jinak.

4) DORUČENÍ OBJEDNANÝCH PRODUKTŮ

4.1TĚLOVÉ SVÍCE  jsou považovány za doručené převzetím zásilky od České pošty v případě zaslání svící poštou.V případě osobního odběru je považováno za doručení svící jejich osobní převzetí.

4.2 PREZENČNÍ PRODUKTY Prezenční kurzy jsou považovány za doručené ve chvíli zahájení vybraného kurzu bez ohledu na přítomnost zákazníka, jestliže se předem písemně (email) neomluvil: 14 kalendářních dnů před dnem zahájení kurzu bez stornopoplatku. Při omluvě méně než 14 kalendářních dnů před dnem začátku kurzu bude účtován storno-poplatek ve výši 50% kurzovného při omluvě méně než 7 kalendářních dnů před dnem začátku kurzu bude účtován storno-poplatek ve výši 75% kurzovného při omluvě méně než 2 dny před dnem začátku kurzu bude účtován storno-poplatek ve výši 100% kurzovného LZE ZA SEBE po domluvě POSLAT NÁHRADNÍKA. O případném zrušení prezenčního kurzu z mé strany je zákazník informován nejpozději týden před zahájením kurzu e-mailem, pak se vrací buď: 100% kurzovného nebo může být po domluvě převeden na vybraný další termín kurzu, nejpozději však do 1 roku od původního termínu.

5) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

Tělové svíce - zákazník zasláním příslušné částky na účet provozovatele souhlasí s uzavřením smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Zákazník může odstoupit od smlouvy a to zasláním doručeného zboží zpět na adresu provozovatele před uplynutím 14ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Provozovatel bez zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi peněžní prostředky.

Osobní odběr -  zákazník může odstoupit od smlouvy osobní dovozem doručeného zboží před uplynutím 14ti denní lhůty.Provozovatel při převzetí nepoškozených produktů ihned vrátí zákazníkovi peněžní prostředky.

Prezenční kurzy – zákazník zasláním příslušné částky na účet provozovatele souhlasí s uzavřením smlouvy.Smlouva je uzavřena okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Zákazník může odstoupit od smlouvy před uplynutím 14ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a to písemnou žádostí na email jana@janadockalova.com. Provozovatel bez zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi peněžní prostředky na zadaný účet.

6) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel dodržuje aktuální ustanovení definovaná dle pravidel GDPR podrobně v samostatné sekci na stránkách pod záložkou GDPR.

7) REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 REKLAMAČNÍ ŘÁD Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu provozovatele o zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů, vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vad prodávaných produktů.

7.2 VADA PRODUKTU, ZÁRUČNÍ DOBA Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti anebo ho nelze užít obvyklým způsobem. Provozovatel odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Provozovatel však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny provozovatele.

7.3 ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PRODUKTŮ (REKLAMACE) Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení zkontrolovat a je povinen neprodleně oznámit provozovateli vadu produktu. Provozovatel je povinen o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji. Provozovatel se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů od jejího uplatnění a reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

7.4 PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PRODUKTŮ Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a provozovatel je povinen vadu nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Neodstraní-li provozovatel vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pak může zákazník požadovat výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu), přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit.  V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou cenu produktu nejpozději do 7 dnů na bankovní účet, ze kterého byla částka zákazníkem odeslána, pokud zákazník neuvede účet jiný. Provozovatel nenese odpovědnost za použití produktu. 

8) AUTORSKÁ PRÁVA Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty provozovatele dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat,  ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů provozovatele. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany provozovatele, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu. Videa a výukové texty jsou duševním vlastnictvím provozovatele. Je výslovně zakázáno je kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení provozovatele.

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 PLATNOST A ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14.8. 2019 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a provozovatele uzavřené od 14.8. 2019.

9.2 JAZYK KOMUNIKACE

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude provozovatel používat český jazyk.

9.3 SOUHLAS A VÁZANOST ZÁKAZNÍKA TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI Zákazník kliknutím na tlačítko souhlasu při registrac v rámci vypňování objednávky  potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu. Děkuji a budu se těšit na spolupráci.